Select Page

Kontakt

Prof. Dr. Klaus Mangold – IWB | Internationale Wirtschaftsberatungsgesellschaft mbH

Leitzstrasse 45
70469 Stuttgart

Tel.: +49 (0) 711 93307 101
Fax: +49 (0) 711 93307 333

info@iwbconsult.com

Important contact addresses
www.russische-botschaft.de
www.honorarkonsulatrussland.de
www.russisches-konsulat.de
www.ruskonsulatfrankfurt.de

Government of the Russian Federation
www.gov.ru

German-Russian relations
www.ostausschuss.de
www.russia.de
www.dihk.ru
www.dgap.de
www.petersburger-dialog.de
www.deutsch-russisches-forum.de

Information about the Russian regions:
www.regionen.ru
www.russland.owc.de